top of page
Hide and Seek

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D'EDUCACIÓ INFANTIL

FP Illes Balears RGB - PETIT.png

INFORMACIÓ GENERAL 
CURS 2023-24

Codi dels estudis de CFGS d'Educació Infantil: SSC31  

1. PERFIL PROFESSIONAL:

Competència general:

Elaborar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en l'etapa de 0-3 anys en l'àmbit formal sota la responsabilitat

d'un mestre d'educació infantil i podent comprendre fins als 6 anys en l'àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals

i amb les famílies.

 

2. TÍTOL QUÈ S'OBTÉ:  TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.

3. ENTORN PROFESSIONAL

Ocupacions i llocs de treball rellevants:
- Educador/a infantil en Escoles Infantils (zero a tres anys).

- Educador/a en centres d'atenció a menors protegits (zero a sis anys).

- Educador/a de programes o activitats d'oci i temps lliure infantil en (zero a sis anys).

 

4. ENSENYAMENTS

Els ensenyaments oficials venen regulats per l' Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 28 de novembre de 2008 per la qual s'estableix el desenvolupament curricular per als títols de formació professional del sistema educatiu que es dictin d'acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes BalearsEls nous estudis suposen, per part de l'alumnat, un nivell d'anglès equiparable a l'exigit a batxillerat, ja que hi ha dos mòduls que cursaran un número important d'hores en anglès.

 

5. ELS CONTINGUTS FORMATIUS S'ORGANITZEN EN ELS SEGÜENTS MÒDULS

Didàctica de la educació infantil . Equivalència en crèdits ECTS: 14 (260h) Autonomia personal i salut infantil . Equivalència en crèdits ECTS: 12 (160h)* ( + 90 hores per ésser impartit en anglès) El joc infantil i la seva metodologia . Equivalència en crèdits ECTS: 12 (160h)* ( + 40 hores per ésser impartit en anglès) Expressió i comunicació . Equivalència en crèdits ECTS: 11(160h) Desenvolupament cognitiu i motor . Equivalència en crèdits ECTS: 12 (200h) Desenvolupament Socioafectiu. Equivalència en crèdits ECTS: 8 (100h) Habilitat socials . Equivalència en crèdits ECTS: 6 ( 100h) Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social . Equivalència en crèdits ECTS: 6 (100h) Projecte d' atenció a la infància . Equivalència en crèdits ECTS: 5 (40h) Primers auxilis . Equivalència en crèdits ECTS: 3 (40h) Formació i orientació laboral. Equivalència en crèdits ECTS: 5 (90h) Empresa i iniciativa emprenedora . Equivalència en crèdits ECTS: 4 (60h) Formació en centres de treball (FCT) . Equivalència en crèdits ECTS: 22 (400h)

 

6. CONDICIONS D'ACCÉS ALS ESTUDIS DEL CICLE FORMATIU

- Accés directe mitjançant titulació: El requisit acadèmic que dóna accés directe per cursar la formació professional específica de grau superior és estar en possessió del títol de Batxiller o FP Grau Mitjà. En el cas de tenir altres titulacions consultau la web de la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent.

- Accés mitjançant prova: Per accedir als cicles de formació professional de grau superior, si no es compleixen els requisits acadèmics exigits a la normativa vigent, es preveu, per tal de facilitar la incorporació a la formació reglada al màxim de persones interessades, convocar proves d'accés a aquests cicles:

Més informació relativa a l'accés al cicle formatiu: A fi i efecte de facilitar a la població en general la informació relacionada amb les condicions d'accés al cicles formatius de grau superior i /o de les proves, la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent publica una guia què conté tota aquesta informació: proves d'accés als cicles formatius de cicle superior, requisits, exempcions, continguts de la prova, matèries, models d'exàmens, les dades de inscripció i realització de les proves, etc a la web::  http://formacioprofessional.caib.es

 

7. SORTIDES ACADÈMIQUES

Vinculació del títol de Tècnic/a Superior d'Educació Infantil a efectes d'admissió a estudis de Grau de la UIB i centres adscrits (actualització 23 de setembre de 2021):

Branca de ciències socials i jurídiques.

- Grau d'Educació Infantil

- Grau d'Educació Primària

- Grau de Pedagogia

- Grau d'Educació Social

- Grau de Treball Social

- Grau de Relacions Laborals

- Grau d'Administració d'Empreses*

- Grau de Dret*

- Grau d'Economia*

- Grau de Turisme*

- Grau de Direcció Hotelera

- Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments

- Grau de Geografia

 *Disponibles dobles titulacions de Grau 

http://estudis.uib.cat/grau/acces/tecnic/

https://estudis.uib.es/estudis-de-grau/grau/ 

8. RECONEIXEMENT AUTOMÀTIC DE CRÈDITS AMB ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU DE LA UIB

9. CONVALIDACIONS AMB ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ESTUDIS UNIVERSITARIS

10. REQUISITS DE TITULACIÓ I CAPACITACIÓ EN LLENGUA CATALANA PER EXERCIR DOCÈNCIA AL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL

Més informació: https://folc.uib.cat/

bottom of page