Estudis

Novetats

TANCAT

La secretaria romandrà tancada de l’1 al 31 d’agost

Per a informació/matrícula de Formació Professional:

  • Telèfon:  971 17 77 71

 

Per a tràmits relacionats amb escolarització ESO/BATXILLERAT

QUALIFICACIONS DE LA PROVA D'ACCÉS A CICLE DE GRAU SUPERIOR (DEFINITIU)

Publicació de les qualificacions de la prova d'accés a cicle de grau superior

(DEFINITIU)

Qualificacions definitives

Les persones que no estiguin conformes amb el resultat de la revisió que resolgui la comissió avaluadora poden interposar un recurs d'alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva.

PBAU CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

L'alumnat que s'hagi de presentar a la convocatòria extraordinària de setembre ha de tenir en compte aquestes dates:

PREMATRÍCULA PBAU: DEL 22 AL 24 DE JULIOL
OBTENCIÓ DE LES CREDENCIALS: DEL 3 AL 7 D’AGOST
PAGAMENT TÍTOL I MATRÍCULA PBAU: DEL 3 AL 7 DE SETEMBRE


 

QUALIFICACIONS DE LA PROVA D'ACCÉS A CICLE DE GRAU SUPERIOR (Provisional)

Publicació de les qualificacions de la prova d'accés a cicle de grau superior (PROVISIONAL)

Qualificacions provisionals

Qualificacions provisionals segellades pel centre

 

RECORDAU QUE:

Dies 20, 21 i 22 de juliol de 2020: Reclamacions contra la llista provisional davant la Comissió Avaluadora. Aquesta reclamació s’ha de presentar per escrit a la secretaria del centre on s’ha fet la prova (9h a 13h). Si la persona interessada vol veure algun examen de la prova perquè la comissió li exposi els criteris de correcció i de qualificació que s’han fet servir, ho ha de fer constar a la seva reclamació.

 

Dia 29 de juliol de 2020: Publicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes i lliurament dels certificats d’aptitud a la secretaria del centre.

LLIBRES DE TEXT 2020-21

MATRÍCULA CURS 2020-21

MATRÍCULA ALUMNAT NOU D'ESO (DIÜRN)

Ja estan a la venda els sobres de matrícula per a l'alumnat d'ESO, en la modalitat de diürn.

Es poden comprar a la consergeria de l'IES ANTONI MAURA.

LES DATES DE MATRICULACIÓ SÓN:

Del 14 AL 24 DE JULIOL

RECORDAU QUE:

S'ha de lliurar el sobre de matrícula degudament emplenat, el resguard del pagament i la documentació requerida.

MATRÍCULA ESPA I BATXILLERAT SEMIPRESENCIAL

A partir del 22 de juny

Es farà per via telemàtica

Podeu consultar tota la informació a

  https://www.iesantonimaura.net/estudis-a-distancia

1 / 2

Please reload

971 24 20 34